fbpx

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Milý užívateľia webovej stránky,

pri vypisovaní kontaktného formulára a prihlasovania do noviniek nám poskytujete niektoré Vaše osobné údaje a to meno, e - mail, telefńne číslo, ktoré spadajú pod povinné údaje určené pre našu ďalšiu komunikáciu. Pri užívaní webovej stránky helikobakter.sk,  rovnako dochdza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov ku ktorým máme prístup. Zadaním Vašich osobných údajov a užívaním webovej stránky, tak súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a konkrétnym účelom a to do doby vyjadrenia nesúhlasu s takým spracovaním.

Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo spoločnosť Bin W s.r.o., okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis, alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

Napriek tomu, že máme prístup k niektorým Vašim osobným údajom, tieto slúžia najmä na marketingové účely. Vaša ochrana práv je pre nás dôležitá, preto si nižšie popíšeme, aké údaje a pre aké konkrétne účely spracovávame. Jedná sa o rámec všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) čo je  súbor pravidiel na ochranu osobných údajov (záväzných legislatívnych aktov), ktoré upravujú používanie osobných údajov v celej Európskej únii (EÚ). 

 

1. Kto je prevádzkovateľom/správcom Vašich osobných údajov?

Nachádzate sa na webovej stránke “helikobakter.sk”, ďalej len webová stránka.

Správcom webovej stránky je:

Mgr. Mária Richtáriková

IČO: 52278956

Doručovacia adresa: Lehota 540, 951 36 Lehota

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom,  aj telefonicky.

e-mail: info@helikobakter.sk

2. Čo sú osobné údaje a čo ďalšie údaje?

Osobné údaje sú údaje, ktoré nám sami poskytujete. Osobnými údajmi sa rozumia také informácie, priame, aj nepriame, ktorými je možné identifikovať konkrétnu osobu. 

Dalšie údaje, ktoré získavame v súvislosti s využívaním webovej stránky, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenie a operačný systém, doba a počet prístupov na webovej stráke, informácie získané pomocou súborov cookie. Upozorňujeme, že tieto údaje môžme získavať aj bez vyplnenia kontaktného formuláru, či prihlásenia do newslettru.

3. Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to cez naše kontaktné formuláre, či prihlásenie sa na odber noviniek, kde je potrebné vypísať Vaše meno, tel. číslo a Váš e-mail na Vaše spätné kontaktovanie, ide najmä o zákaznícku podporu a tiež, aby sme Vám mohli poskytovať infromácie o problematike, novinky a odporúčania. Upozorňujeme, že kliknutím na niektoré odkazy na webovej stránke môže prísť k opusteniu webovej stránky a k premerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Jedná sa však o subjekty v rámci Slovenskej republiky a EÚ,  čo znamená, že podliehajú rovnakému právnemu plneniu a rovnako musia Vaše údaje ochraňovať v čo najvyššej možnej miere. 

4. Na aké účely spracovávame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

Marketingové účely:

Spracovávame Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, to na čo kliknete na webovej stránke a v e-maili, kedy najčastejšie otvárate e-maily, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

Využívame pritom:

 • formu e-mailov
 • posielanie informačných emailov, Newsletter, články, správy, či informácie z oblasti

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje uschovávame po dobu 5 rokov.

Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať relevantné ponuky tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, či poskytovať naše odkazy v kampaniach na googli a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, písomne poštou alebo e-mailom.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Webová stránka helikobakter.sk využíva služby od Google -  Google Analytics, poskytovanou spoločnosťou Google, Inc (ďalej len “Google”).

Služba Google Analytics používa súbory “cookies”, textové súbory ukladané do počítača každého návštevníka webovej stránky, ktoré umožnujú analýzu spôsobu užívania webovej stránky.

Informácie, ktoré sú vygenerované súborom cookie o užívaní stránky, budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google bude tieto informácie užívať pre účely vyhodnotenia užívania webovej stránky a vytvárania správ o aktivite jeho užívateľov, určených pre nás, aj pre užívanie internetu vôbec, či webového prehliadača google. Bez týchto súborov by Vám nebolo možné poskytnúť relevanté informácie, ktoré sami hladáte. Google môže taktiež poskytnúť tieto informácie tretím osobnám, ak to bude v rámci zákona, alebo tieto tretie osoby budú tieto informácie pre Google spracovávať. Google nebude spájať IP adresu subjektu s akýmikoľvek iným dátami, ktoré majú k dispozícii. Používaním webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o Vás spoločnosti Google.

Môžete ukaladaniu súborov cookies vo svojom počítači zabrániť?

Cookies používame len s Vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou webovej stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie - New incognito window, alebo Ctrl+Shift+N.

5. Na akú dlhú dobu spracovávame Vaše osobné údaje?

Pokiaľ ste nám udelili súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu 5 rokov od jeho udelenia alebo do doby, než súhlas odvoláte.

6. Ako spravujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?

Spracovaním Vašich osboných údajov môžme poveriť aj tretiu osobu, ako spracovateľa. Osobné údaje, aj Vaše ďalšie údaje sú zabezpečené proti zneužitiu. 

7. Komu predávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nepredávame tretím osobám.

8. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, zodpovedná osoba a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým  poskytovatelia IT služieb.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. Tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

Medzi takéto spoločnosti partí:

SmartSelling a.s.
Nálepkova 14
637 00 Brno , Česká republika 

9. Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 • Právo na informácie o spracovanvaí vašich osobných údajov. 
 • Právo na prístup k osobným údajom v lehote do 30 dní Vám predložíme všetky požadované dokumenty, aké osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Právo na doplnenie a zmenu a opravu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania pokiaľ si prajete napríklad Vaše kontaktné údaje zmazať, či odhlásiť sa z noviniek.
 • Právo na prenosnosť údajov. 
 • Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie.
 • Právo na výmaz osobných údajov.
 • Právo podať podnet, alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Napríklad v prípade, že máte pocit, že s Vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame riadne.  Budeme veľmi radi, ak budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.
 • Právo na odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

10. Kde môžete práva uplatniť ?

Jednotlivé práva môžete uplatniť  emailom na adresu: info@helikobakter.sk alebo prosíme aj písomne na korešpondenčnú adresu Bin W s.r.o., Paňa 138, 951 05 Veľký Cetín. Ďakujeme.

11. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Národná legislatíva:

Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Európsky rámec:

Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)